VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Bình 
 Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Quảng Bình; Căn cứ quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 04/05/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bổ nhiệm ông Trương Tùng Giang, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính;

Căn cứ quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 16/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc điều động ông Võ Minh Doang, Ủy viên thường trực kiêm Trưởng Ban Kinh tế và ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

 xem văn bản chi tiết
[Trở về]