VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho cơ quan hành chính và tổ chức chính trị - xã hội các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn 
       Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.
 Để kịp thời cập nhật chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới cho cán bộ công chức, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp với nội dung cụ thể như sau:
 xem file chi tiết
[Trở về]