VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo triệu tập học viên các cơ quan hành chính và tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh tham gia lớp tập huấn hướng dẫn chế độ kế toán theo TT 107/2017/TT-BTC và TT 99/2018/TT -BTC, của Bộ Tài chính từ ngày 05/8 – 09/8/2019 
     Thực hiện quy định về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp; Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.
 Để hướng dẫn cập nhật chuyên sâu chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp cho kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định, Sở Tài chính tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia.

- Kế toán đơn vị cơ quan hành chính và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

2. Nội dung tập huấn.

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp:

- Theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính;

- Công tác lập cáo cáo theo quy định tại: Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018, Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính;

- Giải đáp vướng mắc trong công tác tài chính, kế toán HCSN;

- Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm DAS.

3. Thời gian và địa điểm.

- Thời gian: Từ ngày 05/8 – 09/8/2019;

- Khai giảng vào lúc: 8h00’ ngày 05/8/2019;

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình

Số 42 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4. Giảng viên.

- Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Vân - Giảng viên Học viện Hành chính Quốc Gia;

- Cán bộ Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công.

 5. Kinh phí.

- Kinh phí đào tạo: Ngân sách tỉnh (Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình);

- Kinh phí ăn ở, đi lại: Đơn vị thanh toán theo quy định hiện hành.

Để đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng chế độ kế toán theo quy định hiện hành, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn theo đúng đối tượng và thời gian yêu cầu./.

xem công văn đính kèm

[Trở về]