VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo: Triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo quyết toán năm 2018 
     Thực hiện quy định về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, từ 01/01/2018, các đơn vị kế toán nhà nước triển thực hiện công tác kế toán và lập các loại báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí theo chế độ mới quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính (Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp; Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên; Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước …).
      Trong thời gian qua, Sở Tài chính đã tổ chức tập huấn, hỗ trợ và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ kế toán theo các quy định nêu trên. Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra, nhận thấy hiện nay các cơ quan, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc áp dụng chế độ kế toán, đặc biệt là công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định.
Vì vậy, để kịp thời tháo gỡ và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trong công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2018, đồng thời phuc vụ công tác tổng hợp, thẩm định và báo cáo cơ quan cấp trên theo đúng quy định, Sở Tài chính mời Bộ Tài chính tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, nội dung cụ thể như sau:

CV1230 Kế toán các Cơ quan, đơn vị Hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh; Kế toán các Ban quản lý dự án cấp tỉnh; Công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài chính; Cán bộ công chức, viên chức thuộc các Phòng Tài chính – kế hoạch huyện, thị xã, thành phố.

CV1231 Kế toán các Cơ quan, đơn vị Hành chính, sự nghiệp thuộc huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới; Kế toán các Ban quản lý dự án huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới.

CV1232 Kế toán các Cơ quan, đơn vị Hành chính, sự nghiệp thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn; Kế toán các Ban quản lý dự án huyện Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn.

TTTH&DVTCC

[Trở về]