Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo v/v báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo quyết toán ngân sách 
 Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 49/UBND-TH ngày 14/1/2019 về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán hàng năm, thời hạn các cơ quan đơn vị dự ngân sách cấp tỉnh gửi báo cáo quyết toán năm cho cơ quan có thẩm quyền (Sở Tài chính và cơ quan cấp trên) trước ngày 31/3 hàng năm.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hoàn thiện và gửi Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2018 về Sở Tài chính trước ngày 31/12/2019.

Sau ngày 31/3/2019, cơ quan, đơn vị chưa nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình theo quy định làm ảnh hưởn đến tiến độ hoàn thiện báo cáo tài chính của toàn tỉnh và gây chậm trễ công tác xét duyệt và tổng hợp quyết toán năm 2018, Sở Tài chính sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 41/2018/ND-CP ngày 12/3/2018 của chính phủ quy định xưa phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình gửi thông báo này đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được biết để kịp thời và nghiêm túc thực hiện./.

Xem file thông báo chi tiết:

- 935/STC-HCSN V/v báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo quyết toán ngân sách.

- 1102/STC-HCSN V/v cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh.

[Trở về]