Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 
 Căn cứ quyết định số 257/QĐ-STC ngày 03/10/2018 của Sở Tài chính về việc thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018; Thực hiện kế hoạch xét tuyển đặc cách viên...
Xem tiếp
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển đặc cách viên chức vào TTTH&DVTCC năm 2018 
Xem tiếp
Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính Công trực thuộc Sở Tài chính... 
 Sở Tài chính Quảng Bình thông báo kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công trực thuộc Sở Tài chính như sau:
Xem tiếp
Sở Tài chính Quảng Bình thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2014 

  Sở Tài chính Quảng Bình thông báo lịch thi tuyển viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Trung tâm tin học và dịch vụ tài chính công thuộc sở Tài chính Quảng Bình như sau:

Xem tiếp
Sở Tài chính Quảng Bình thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức vào Trung tâm tin học và dịch vụ... 
Xem tiếp