VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên 
 Nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn ngạch và nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế toán tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên toàn tỉnh, Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, Bộ Tài chính mở lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên, cụ thể như sau:
 xem file đính kèm
[Trở về]