VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 
 Để tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách theo đúng quy định, Sở Tài chính hướng dẫn thêm một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 như sau:
 xem file chi tiết
[Trở về]