VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Triền khai nhập dự toán theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn kèm theo 
     Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 12/12/2016 về quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, bắt đầu áp dụng từ năm 2018 và Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
      Ngày 17/11/2017, Bộ tài chính đã ban hành Công văn 15601/BTC-KBNN; 15602/BTC-KBNN về hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền áp dụng trên chương trình tabmis. Theo đó quy trình nhập dự toán ngân sách từ năm 2018 sẽ áp dụng theo mục lục ngân sách mới ban hành kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn trên.

Để đảm bảo việc nhập dự toán năm 2018 đúng quy định và kịp thời, Sở tài chính đã đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp Kho bạc Nhà nước căn cứ các văn bản hướng dẫn trên để triển khai thực hiện

(Tải các văn bản tải đây)

Sở Tài chính

[Trở về]