Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 
    Căn cứ Kế hoạch số 175/KH-HĐPB ngày 11/12/2019 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây...
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 
Xem tiếp