Đăng tải toàn văn nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, qua phương tiện thông tin... 
        Thực hiện Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình để triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó yêu cầu tổ chức giới thiệu,...
Xem tiếp
Triền khai nhập dự toán theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn kèm theo 
     Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 12/12/2016 về quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, bắt đầu áp dụng...
Xem tiếp
Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính Quảng Bình 
Xem tiếp
Công văn số 2573TC-NS-HCSN của Sở Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 
Ngày 29 tháng 12 năm 2009, Sở Tài chính ban hành Công văn số 2573TC-NS-HCSN hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.
Xem tiếp
Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 
Căn cứ vào thông tư số: 222/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho các doanh nghiệp các cơ quan và đơn vị trực thuộc...
Xem tiếp