Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 92/2018/TT-BTC TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia Bộ tài chính 02 00:00:00.0/10/2018 Còn
2 65/2018/TT-BTC Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính Bộ tài chính 31 00:00:00.0/07/2018 Còn
3 57/2018/NĐ-CP V/v Cơ chế chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp Chính phủ 11 00:00:00.0/05/2018 Còn
4 26/2018/TT-BTC TT Quy định, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 Bộ tài chính 21 00:00:00.0/03/2018 Còn
5 2170/BTC-KBNN V/v hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục NSNN cũ sang Mục lục NSNN mới Bộ tài chính 26 00:00:00.0/02/2018 Còn
6 21/2018/TT-BTC V/v TTHD chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý châu Á Bộ tài chính 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
7 50/2017/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị Chính phủ 31 00:00:00.0/12/2017 Còn
8 165/2017/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam Chính phủ 31 00:00:00.0/12/2017 Còn
9 167/2017/NĐ-CP Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Chính phủ 31 00:00:00.0/12/2017 Còn
10 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp Chính phủ 27 00:00:00.0/12/2017 Còn
11 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Chính phủ 26 00:00:00.0/12/2017 Còn
12 76/2017/TT-BTC V/v Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của BTC quy định việc quản lý sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Bộ tài chính 17 00:00:00.0/08/2017 Còn
13 82/2017/TT-BTC V/v Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công ( kèm tệp dày) Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 15 00:00:00.0/08/2017 Còn
14 81/2017/TT-BTC V/v Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu Bộ tài chính 09 00:00:00.0/08/2017 Còn
15 375/UBND_KTTH Công văn về việc giao số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2019 - 2020 UBND Tỉnh 03 00:00:00.0/08/2017 Còn
16 77/2017/TT-BTC V/v TTHD chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN ( kèm tệp dày) Bộ tài chính 28 00:00:00.0/07/2017 Còn
17 77 /2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Bộ tài chính 28 00:00:00.0/07/2017 Còn
18 15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công Quốc Hội 21 00:00:00.0/06/2017 Còn
19 827/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tin học và Thống kê tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 15 00:00:00.0/03/2017 Còn
20 335/2016/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản Bộ tài chính 27 00:00:00.0/12/2016 Còn
Trang :
1