Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 72/2019/TT-BTC TT sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 TT số 45/2014/TT-BTC Bộ tài chính 29 00:00:00.0/10/2019 Còn
2 68/2019/TT-BTC TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 119/2018/NĐ-CP Bộ tài chính 30 00:00:00.0/09/2019 Còn
3 24657/TC-NS Hướng dẫn XD dự toán NSNN năm 2020 và KH Tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022 Sở Tài chính 06 00:00:00.0/08/2019 Còn
4 44/2019/TT-BTC TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 292/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán Bộ tài chính 19 00:00:00.0/07/2019 Còn
5 36/2019/TT-BTC TT hướng dẫn hoạt động KD XS tự chọn số điện toán Bộ tài chính 17 00:00:00.0/06/2019 Còn
6 38/2019/NĐ-CP NĐ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và LLVT Chính phủ 09 00:00:00.0/05/2019 Còn
7 24/2019/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 Bộ tài chính 22 00:00:00.0/04/2019 Còn
8 02/2019/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TÀI CHÍNH Bộ tài chính 14 00:00:00.0/01/2019 Còn
9 121/2018/TT-BTC Thông tư Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ tài chính 12 00:00:00.0/12/2018 Còn
10 99/2018/TT-BTC Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên Bộ tài chính 01 00:00:00.0/11/2018 Còn
11 100/2018/TT-BTC TT Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC Bộ tài chính 01 00:00:00.0/11/2018 Còn
12 92/2018/TT-BTC TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia Bộ tài chính 02 00:00:00.0/10/2018 Còn
13 88/2018/TT-BTC Thông tư Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư Bộ tài chính 28 00:00:00.0/09/2018 Còn
14 06/2018/TT-BTC TT sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC và NĐ số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường Bộ tài chính 28 00:00:00.0/09/2018 Còn
15 89/2018/TT-BTC TT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC Bộ tài chính 28 00:00:00.0/09/2018 Còn
16 84/2018/TT-BTC Thông tư quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công Bộ tài chính 13 00:00:00.0/09/2018 Còn
17 75/2018/TT-BTC Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi Bộ tài chính 17 00:00:00.0/08/2018 Còn
18 73/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước Bộ tài chính 15 00:00:00.0/08/2018 Còn
19 65/2018/TT-BTC Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính Bộ tài chính 31 00:00:00.0/07/2018 Còn
20 28/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Chính phủ 12 00:00:00.0/07/2018 Còn
Trang :
1