Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 76/2017/TT-BTC V/v Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của BTC quy định việc quản lý sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Bộ tài chính 17 00:00:00.0/08/2017 Còn
2 82/2017/TT-BTC V/v Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công ( kèm tệp dày) Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 15 00:00:00.0/08/2017 Còn
3 81/2017/TT-BTC V/v Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu Bộ tài chính 09 00:00:00.0/08/2017 Còn
4 375/UBND_KTTH Công văn về việc giao số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2019 - 2020 UBND Tỉnh 03 00:00:00.0/08/2017 Còn
5 77/2017/TT-BTC V/v TTHD chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN ( kèm tệp dày) Bộ tài chính 28 00:00:00.0/07/2017 Còn
6 77 /2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Bộ tài chính 28 00:00:00.0/07/2017 Còn
7 827/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tin học và Thống kê tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 15 00:00:00.0/03/2017 Còn
8 335/2016/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản Bộ tài chính 27 00:00:00.0/12/2016 Còn
9 324/2016/TT-BTC Quy định mục lúc ngân sách Bộ tài chính 21 00:00:00.0/12/2016 Còn
10 156/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Chính phủ 21 00:00:00.0/11/2016 Còn
11 305/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số Bộ tài chính 15 00:00:00.0/11/2016 Còn
12 291/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Bộ tài chính 15 00:00:00.0/11/2016 Còn
13 261/2016/TT-BTC V/v Thông tư quy định về phí lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí lệ phí hàng hải Bộ tài chính 14 00:00:00.0/11/2016 Còn
14 211/2016/TT-BTC V/v Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả quyền liên quan đến tác giả Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
15 212/2016/TT-BTC V/v Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép KD karaoke, vũ trường Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
16 228/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng dự thi nâng ngạch thăng hạng công chức viên chức Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
17 256/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí cấp căn cứ cước công dân Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
18 229/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
19 251/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
20 258/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
Trang :
1