Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 38/2019/NĐ-CP NĐ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và LLVT Chính phủ 09 00:00:00.0/05/2019 Còn
2 24/2019/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 Bộ tài chính 22 00:00:00.0/04/2019 Còn
3 02/2019/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TÀI CHÍNH Bộ tài chính 14 00:00:00.0/01/2019 Còn
4 121/2018/TT-BTC Thông tư Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ tài chính 12 00:00:00.0/12/2018 Còn
5 100/2018/TT-BTC TT Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC Bộ tài chính 01 00:00:00.0/11/2018 Còn
6 92/2018/TT-BTC TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia Bộ tài chính 02 00:00:00.0/10/2018 Còn
7 88/2018/TT-BTC Thông tư Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư Bộ tài chính 28 00:00:00.0/09/2018 Còn
8 06/2018/TT-BTC TT sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC và NĐ số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường Bộ tài chính 28 00:00:00.0/09/2018 Còn
9 89/2018/TT-BTC TT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC Bộ tài chính 28 00:00:00.0/09/2018 Còn
10 84/2018/TT-BTC Thông tư quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công Bộ tài chính 13 00:00:00.0/09/2018 Còn
11 75/2018/TT-BTC Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi Bộ tài chính 17 00:00:00.0/08/2018 Còn
12 73/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước Bộ tài chính 15 00:00:00.0/08/2018 Còn
13 65/2018/TT-BTC Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính Bộ tài chính 31 00:00:00.0/07/2018 Còn
14 28/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Chính phủ 12 00:00:00.0/07/2018 Còn
15 57/2018/NĐ-CP V/v Cơ chế chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp Chính phủ 11 00:00:00.0/05/2018 Còn
16 26/2018/TT-BTC TT Quy định, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 Bộ tài chính 21 00:00:00.0/03/2018 Còn
17 2170/BTC-KBNN V/v hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục NSNN cũ sang Mục lục NSNN mới Bộ tài chính 26 00:00:00.0/02/2018 Còn
18 21/2018/TT-BTC V/v TTHD chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý châu Á Bộ tài chính 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
19 50/2017/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị Chính phủ 31 00:00:00.0/12/2017 Còn
20 165/2017/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam Chính phủ 31 00:00:00.0/12/2017 Còn
Trang :
1