Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 24657/TC-NS Hướng dẫn XD dự toán NSNN năm 2020 và KH Tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022 Sở Tài chính 06/08/2019 Còn
2 375/UBND_KTTH Công văn về việc giao số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2019 - 2020 UBND Tỉnh 03/08/2017 Còn
3 827/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tin học và Thống kê tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 15/03/2017 Còn
4 3124/QĐ-UBND V/v Quy định hỗ trợ lãi suất và cơ chế hỗ trợ lãi suất theo QĐ số 772/QĐ-TTg của TTCP UBND Tỉnh 11/10/2016 Còn
5 21/2016/QĐ-UBND Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù,... UBND Tỉnh 19/08/2016 Còn
6 211/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công Quảng Bình Sở Tài chính 10/08/2016 Còn
7 1728/TB-STC Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Bình Sở Tài chính 04/07/2016 Còn
8 17/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 01/07/2016 Còn
9 1106/TB-STC V/v TB của Giám đốc Sở Tài chính Sở Tài chính 07/05/2016 Còn
10 87/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 UBND Tỉnh 14/01/2016 Còn
11 121/TB-STC Phân công bổ sung phụ trách các phòng, đơn vị do đồng chí Phạm Quang Long phụ trách Sở Tài chính 14/01/2016 Còn
12 15/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước UBND Tỉnh 02/10/2015 Còn
13 08/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 UBND Tỉnh 25/05/2015 Còn
14 1076/TB-STC Điều chỉnh phân công phụ trách các phòng và Trung tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công thuộc sở Sở Tài chính 05/05/2015 Còn
15 03/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 27/01/2015 Còn
16 37/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi NN thu hồi đất trên địa bàn tỉnh QB UBND Tỉnh 31/12/2014 Còn
17 36/2014/QĐ-UBND V/v quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh QB giai đoạn 2015-2019 UBND Tỉnh 22/12/2014 Còn
18 91/2014/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013 UBND Tỉnh 10/12/2014 Còn
19 2707/TB-STC Thông báo phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Tài chính QB Sở Tài chính 13/10/2014 Còn
20 347/QĐ-STC Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung Tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công Quảng Bình Sở Tài chính 26/09/2013 Còn
Trang :
1