Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 24657/TC-NS 06/08/2019

Hướng dẫn XD dự toán NSNN năm 2020 và KH Tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022

2 375/UBND_KTTH 03/08/2017

Công văn về việc giao số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2019 - 2020

3 2573TC/NS-HCSN 29/12/2009

Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Trang : 1