Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 827/QĐ-UBND 15/03/2017

Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tin học và Thống kê tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

2 3124/QĐ-UBND 11/10/2016

V/v Quy định hỗ trợ lãi suất và cơ chế hỗ trợ lãi suất theo QĐ số 772/QĐ-TTg của TTCP

3 21/2016/QĐ-UBND 19/08/2016

Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù,...

4 211/QĐ-UBND 10/08/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công Quảng Bình

5 17/2016/QĐ-UBND 01/07/2016

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

6 87/QĐ-UBND 14/01/2016

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

7 03/2015/QĐ-UBND 27/01/2015

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8 37/2014/QĐ-UBND 31/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi NN thu hồi đất trên địa bàn tỉnh QB

9 36/2014/QĐ-UBND 22/12/2014

V/v quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh QB giai đoạn 2015-2019

10 347/QĐ-STC 26/09/2013

Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung Tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công Quảng Bình

11 118/QĐ-STC 04/03/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Sở Tài chính

12 29/2009/QĐ-UBND 15/12/2009

Quyết định Về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2008

Trang : 1