Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 375/UBND_KTTH 03/08/2017

Công văn về việc giao số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2019 - 2020

2 827/QĐ-UBND 15/03/2017

Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tin học và Thống kê tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

3 3124/QĐ-UBND 11/10/2016

V/v Quy định hỗ trợ lãi suất và cơ chế hỗ trợ lãi suất theo QĐ số 772/QĐ-TTg của TTCP

4 21/2016/QĐ-UBND 19/08/2016

Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù,...

5 17/2016/QĐ-UBND 01/07/2016

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

6 87/QĐ-UBND 14/01/2016

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

7 15/CT-UBND 02/10/2015

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước

8 08/CT-UBND 25/05/2015

Chỉ thị về việc tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015

9 03/2015/QĐ-UBND 27/01/2015

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10 37/2014/QĐ-UBND 31/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi NN thu hồi đất trên địa bàn tỉnh QB

11 36/2014/QĐ-UBND 22/12/2014

V/v quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh QB giai đoạn 2015-2019

12 91/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

Trang : 1