Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 24657/TC-NS 06/08/2019

Hướng dẫn XD dự toán NSNN năm 2020 và KH Tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022

2 211/QĐ-UBND 10/08/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công Quảng Bình

3 1728/TB-STC 04/07/2016

Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Bình

4 1106/TB-STC 07/05/2016

V/v TB của Giám đốc Sở Tài chính

5 121/TB-STC 14/01/2016

Phân công bổ sung phụ trách các phòng, đơn vị do đồng chí Phạm Quang Long phụ trách

6 1076/TB-STC 05/05/2015

Điều chỉnh phân công phụ trách các phòng và Trung tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công thuộc sở

7 2707/TB-STC 13/10/2014

Thông báo phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Tài chính QB

8 347/QĐ-STC 26/09/2013

Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung Tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công Quảng Bình

9 118/QĐ-STC 04/03/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Sở Tài chính

10 2573TC/NS-HCSN 29/12/2009

Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

11 29/2009/QĐ-UBND 15/12/2009

Quyết định Về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2008

Trang : 1