Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 72/2019/TT-BTC 29 00:00:00.0/10/2019

TT sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 TT số 45/2014/TT-BTC

2 68/2019/TT-BTC 30 00:00:00.0/09/2019

TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 119/2018/NĐ-CP

3 44/2019/TT-BTC 19 00:00:00.0/07/2019

TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 292/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

4 36/2019/TT-BTC 17 00:00:00.0/06/2019

TT hướng dẫn hoạt động KD XS tự chọn số điện toán

5 24/2019/TT-BTC 22 00:00:00.0/04/2019

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019

6 02/2019/TT-BTC 14 00:00:00.0/01/2019

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TÀI CHÍNH

7 121/2018/TT-BTC 12 00:00:00.0/12/2018

Thông tư Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

8 99/2018/TT-BTC 01 00:00:00.0/11/2018

Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

9 100/2018/TT-BTC 01 00:00:00.0/11/2018

TT Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC

10 92/2018/TT-BTC 02 00:00:00.0/10/2018

TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

11 88/2018/TT-BTC 28 00:00:00.0/09/2018

Thông tư Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

12 89/2018/TT-BTC 28 00:00:00.0/09/2018

TT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC

13 06/2018/TT-BTC 28 00:00:00.0/09/2018

TT sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC và NĐ số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường

14 84/2018/TT-BTC 13 00:00:00.0/09/2018

Thông tư quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công

15 75/2018/TT-BTC 17 00:00:00.0/08/2018

Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi

16 73/2018/TT-BTC 15 00:00:00.0/08/2018

Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước

17 65/2018/TT-BTC 31 00:00:00.0/07/2018

Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

18 26/2018/TT-BTC 21 00:00:00.0/03/2018

TT Quy định, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

19 2170/BTC-KBNN 26 00:00:00.0/02/2018

V/v hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục NSNN cũ sang Mục lục NSNN mới

20 21/2018/TT-BTC 12 00:00:00.0/02/2018

V/v TTHD chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý châu Á

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp