Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018

Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

2 50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

3 47/2016/QĐ-TTg 31/10/2016

V/v Thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của CP sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của CP về một số chính sách phát triển thủy sản

4 48/2016/QĐ-TTg 31/10/2016

V/v Ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQGGNBV giai đoạn 2016-2020

5 46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016

V/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

6 315/QĐ-BTC 13/02/2015

Về công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý NN của BTC

7 21/QĐ-BTC 12/01/2015

V/v đính chính Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 hướngđẫn quy định 1 số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí

8 3361/BTC 29/12/2014

V/v công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doang nghiệp để cổ phần hóa năm 2015

9 3036/QĐ-BTC 27/11/2014

Ban hành kế hoạch hành động của BTC thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê VN giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030

10 2376a/QD-BTC 16/09/2014

V/v Đính chính Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của BTC quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện

11 1989/QD-BTC 14/08/2014

V/v Đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của CP quy định về thu tiền sử dụng đất

12 1139/QD-BTC 27/05/2014

V/v Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BTC

13 601/QD-BTC 26/03/2014

V/v Đính chính Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm xuất khẩu tiêu hủy chuyển nhượng xe ô tô xe hai bánh gắn máy của đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại VN

14 581/QD-BTC 24/03/2014

V/v Thành lập KBNN Ba Đồn trực thuộc KBNN QB

15 272/QD-BTC 11/02/2014

V/v Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do BTC ban hành hoặc liên tịch với các Bộ, ngành ban hành hết hiệu lực

16 2672/QĐ-BTC 07/11/2013

V/v Ban hành quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về các quy định ban hành chính của Bộ Tài chính

17 2219/QD-BTC 04/09/2013

V/v Đính chính thông tư số 94/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

18 269/QĐ-UBND 11/06/2013

V/v đính chính Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 8/10/2014 của BTC hướng dẫn một số điều của QĐ số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng CP về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

19 1111/QĐ-BTC 04/05/2012

Về việc Ban hành mẫu phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và Lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc Tabmis

20 120/2008/QĐ-BTC 22/12/2008

Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Trang : 1 2  Tiếp