Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 77 /2017/TT-BTC 28/07/2017

Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

2 14402/BTC-QLCS 12/10/2016

V/v Phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc SHNN của NHCSXH trên địa bản tỉnh QB

3 7825/BTC-CST 12/06/2015

V/v Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện

4 699/TB-BTC 06/10/2014

V/v TB kết quả cuộc họp về biện pháp xử lý những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải ngân các nguồn vốn NSNN

5 1320/TB-KBNN 02/06/2014

V/v TB tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2014

6 426/TB-KBNN 28/02/2014

V/v TB tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2014

Trang : 1