Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 38/2019/NĐ-CP 09/05/2019

NĐ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và LLVT

2 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018

Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

3 57/2018/NĐ-CP 11/05/2018

V/v Cơ chế chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp

4 165/2017/NĐ-CP 31/12/2017

Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

5 50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

6 167/2017/NĐ-CP 31/12/2017

Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

7 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

8 151/2017/NĐ-CP 26/12/2017

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

9 156/2016/NĐ-CP 21/11/2016

V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

10 48/2016/QĐ-TTg 31/10/2016

V/v Ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQGGNBV giai đoạn 2016-2020

11 47/2016/QĐ-TTg 31/10/2016

V/v Thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của CP sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của CP về một số chính sách phát triển thủy sản

12 46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016

V/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

13 113/2015/NĐ-CP 09/11/2015

Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

14 17/2015/NĐ-CP 14/02/2015

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

15 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập

16 426/TB-KBNN 28/02/2014

V/v TB tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2014

17 94/2013/NĐ-CP 21/08/2013

V/v Quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia

18 11001/BTC-HCSN 19/08/2013

Bố trị ngân sách địa phương thực hiện quyết định số 267/QĐ -TTG

19 58/2010/NĐ-CP 01/06/2010

Nghi định 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2010 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Dân quân tự vệ

20 28/2010/NĐ-CP 25/03/2010

Nghị Định Quy định mức lương tối thiểu chung

Trang : 1 2  Tiếp