Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Trung ương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Năm hiển thị:
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1
VB QPPL
8
Quản lý hành chính sự nghiệp
37
Quản lý đầu tư
37
Tài chính doanh nghiệp
2
Trợ cấp
15
Kinh tế xã hội
18
Phí, lệ phí
1
Lao động TBXH
2
Nội bộ
187
Quản lý tài chính ngân sách