VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
VĂN PHÒNG SỞ 
I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Bích

+ Điện thoại: 052.3822198

+ Email:bichnn.stc@quangbinh.go.vn

- Phó Văn phòng: Trần Ngọc Nam

+ Điện thoại: 052.3821228

                    + Email: namtn.stc@quangbinh.gov.vn

- Phó Văn phòng: Lương Ngọc Thanh Bình

+ Điện thoại: 052.3821228

+ Email: binhlnt.stc@quangbinh.gov.vn

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1.1 Tham mưu cho Lãnh đạo Sở:

 a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất với Sở Kế hoạch Đầu tư - Sở Nội vụ;

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

c) Trình Chỉ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

d) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn Phòng, Thanh tra các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Quản lý biên chế tiếp nhận, điều động, bộ nhiệm cán bộ; Thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vị quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy Ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao;

g) Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo; Công tác thi đua, khen thưởng; Công tác văn thư lưu trữ; Công tác hành chính, quản trị; Công tác tài vụ, kế toán; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật

1.2 Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Theo Quyết Định số 118/QĐ-STC ngày 04/03/2010 của Sở Tài chính Quảng Bình

[Trở về]