Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ TÀI CHÍNH

TT

Họ tên

Chức vụ

Thông tin liên hệ

Điện thoại

Email

I. Lãnh đạo sở

1

Phạm Quang Long

3825238

longpq.stc@quangbinh.gov.vn

2

Trần Anh Tuấn

PGĐ

3823839

tuanta.stc@quangbinh.gov.vn

3

Trương Tùng Giang

PGĐ

3889966

giangtt.stc@quangbinh.gov.vn

4

Bùi Mạnh Cường

PGĐ

3822407

cuongbm.stc@quangbinh.gov.vn

II. Văn phòng sở

1

Nguyễn Ngọc Bích

CVP

3820992

bichnn.stc@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Hòa

PVP

3820992

hoanx.stc@quangbinh.gov.vn

3

Võ Hồng Sơn

CV

3820992

sonvh.stc@quangbinh.gov.vn

4

Phan Thị Liễu

VT

3821238

lieupt.stc@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Minh Hải

VT

3821238

haintm.stc@quangbinh.gov.vn

6

Dương Hoàng Giang 

KT

3820992

giangdh.stc@quangbinh.gov.vn

7

Nguyễn Huyền Trang

CV

3820992

trangnh.stc@quangbinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Thu Thủy

CV

3820992

thuyntt.stc@quangbinh.gov.vn

9

Đặng Văn Lập

LX

3821238

10

Trần Văn Phú

BV

11

Nguyễn Trọng Khoa

BV

III. Phòng Quản lý Ngân sách

1

Phan Thị Kiều Hương

TP

 3820031

huongptk.stc@quangbinh.gov.vn

2

Trần Thị Bích Hường

PP

 3820031

huongttb.stc@quangbinh.gov.vn

3

Lương Ngọc Thanh Bình

PP

3820031

binhlnt.stc@quangbinh.gov.vn

4

Ngô Văn Thanh

CV

 3820031

thanhnv.stc@quangbinh.gov.vn

5

Trần Thị Nguyệt

CV

 3820031

nguyettt.stc@quangbinh.gov.vn

6

Lê Việt Hà

CV

 3820031

halv.stc@quangbinh.gov.vn

7

Trần Thị Thanh Loan

CV

 3820031

 loanttt.stc@quangbinh.gov.vn

8

Trần Ngọc Bích

CV

 3820031

bichnn.stc@quangbinh.gov.vn

IV. Phòng Tài chính HCSN

1

Phạm Thị Đào

TP

3823835

daopt.stc@quangbinh.gov.vn

2

Đoàn Xuân Ngọc

PP

3823835

ngocdx.stc@quangbinh.gov.vn

3

Lê Thị Diệu Hồng

PP

3823835

hongltd.stc@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Ngọc Dung

CV

3823835

dungntn.stc@quangbinh.gov.vn

5

Hoàng Thị Phúc

CV

3823835

phucht.stc@quangbinh.gov.vn

6

Lê Ánh Ngọc

CV

3823835

ngocla.stc@quangbinh.gov.vn

7

Nguyễn Bảo Ngọc

CV

3823835

ngocnb.stc@quangbinh.gov.vn

V. Phòng Tài chính Đầu tư

1

Trần Ngọc Lâm

PP

3827458

lamtn.stc@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Đông

PP

3825453

dongnv.stc@quangbinh.gov.vn 

3

Đặng Dương Vương

CV

3827458

vuongdd.stc@quangbinh.gov.vn

4

Hoàng Mỹ Linh

CV

3827458

linhhm.stc@quangbinh.gov.vn

5

Lê Thị Vân Hà

CV

3827458

haltv.stc@quangbinh.gov.vn

6

Phạm Thị Hường

CV

3827458

huongpt.stc@quangbinh.gov.vn

 

 

 

 

 

VI. Phòng Quản lý giá, công sản và Tài chính doanh nghiệp

1

Mai Đức Vinh

TP

3823982

vinhmd.stc@quangbinh.gov.vn

2

Lê Thị Gấm

PP

3821237

gamlt.stc@quangbinh.gov.vn

3

Phùng Thị Bích Thủy

PP

3821237

thuyptb.stc@quangbinh.gov.vn

4

Lê Thị Lan

CV

3823982

lanlt.stc@quangbinh.gov.vn

5

Trần Phương Thảo

CV

3823982

thaotp.stc@quangbinh.gov.vn

6

Lê Thị Thủy Tiên

CV

3821237

tienltt.stc@quangbinh.gov.vn

7

Nguyễn Đình Lâm

CV

3821228

lamnd.stc@quangbinh.gov.vn

8

Trương Tú Anh

CV

3821237

anhtt.stc@quangbinh.gov.vn

9

Phạm Thị Bằng

CV

3821237

bangpt.stc@quangbinh.gov.vn

VIII. Phòng Thanh tra

1

Hoàng Tiến Dũng

CTT

3821228

dunght.stc@quangbinh.gov.vn

2

Trần Ngọc Nam

PCTT

3821228

namtn.stc@quangbinh.gov.vn

3

Đinh Duy Quang

TTV

3821228

quangdd.stc@quangbinh.gov.vn

4

Cao Thiết Hùng

TTV

3821228

hungct.stc@quangbinh.gov.vn

5

Phạm Thị Thu Hằng

TTV

3821228

hangptt.stc@quangbinh.gov.vn

6

Lê Anh Phương

TTV

3821228

phuongla.stc@quangbinh.gov.vn

IX. Trung tâm tin học và dịch vụ tài chính công

1

Phạm Xuân Đình

GĐTT

3822177/111

dinhpx.stc@quangbinh.gov.vn

2

Trần Thị Hải Sâm

PGĐTT

3822177/119

samtth.stc@quangbinh.gov.vn

3

Đinh Thị Ngọc Anh

PGĐTT

3820031/106

anhdtn.stc@quangbinh.gov.vn

4

Lê Thị Minh Phúc

TPTT

3822177/109

phucltm.stc@quangbinh.gov.vn

5

Trần Văn Kỳ

TPTT

3822177/113

kytv.stc@quangbinh.gov.vn

6

Dương Trung Đức

PPTT

3822177/124

ducdt.stc@quangbinh.gov.vn

7

Lê Thị Phương Thanh

PPTT

3822177/104

thanhltp.stc@quangbinh.gov.vn

8

Phạm Thị Vân Anh

PPTT

3817989/305

anhptv.stc@quangbinh.gov.vn

9

Đặng Thị Phương Nga

CV

3817989/300

ngadtp.stc@quangbinh.gov.vn

10

Trần Xuân Thắng

LX

   

11

Lê Thị Lan Phương

CV

3817989/302

phuongltl.stc@quangbinh.gov.vn

12

Lê Thị Khánh Huyền

CV

3822177/108

huyenltk.stc@quangbinh.gov.vn

13

Hoàng Thị Hồng Nhung

CV

3822177/302

nhunghth.stc@quangbinh.gov.vn

14

Phạm Thị Ngọc Hà

CV

3822177/107

haptn.stc@quangbinh.gov.vn

15

Nguyễn Đăng Nguyên

CV

3817989/301

nguyendn.stc@quangbinh.gov.vn

16

Phan Thị Thanh Thủy

CV

3817989 /300

thuyptt.stc@quangbinh.gov.vn

17

Lưu Thị Diễu Hiền

CV

3822177/123

hienltd.stc@quangbinh.gov.vn

18

Nguyễn Ngọc Hoàng

CV

3822177/122

hoangnn.stc@quangbinh.gov.vn

19

Lê Xuân Vượng

CV

3817989/303

vuonglx.stc@quangbinh.gov.vn

20

Trần Thúy Huyền

CV

3817989/303

huyentt.stc@quangbinh.gov.vn

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG TÀI CHÍNH HUYỆN, THÀNH PHỐ

TT

Tên phòng Tài chính

Số điện thoại

Hành chính

Trưởng phòng

Di động TP

Phó phòng

1

Lệ Thủy

3882556

3882138

0915132919

3883592

2

Quảng Ninh

3872039

3872462

 

 

3

Đồng Hới

3822199

3872324

0912515269

 

4

Bố Trạch

3863169

3862735

0913300315

3862252

5

Quảng Trạch

3512446

3512556

0912414961

3514528

6

Thị Xã Ba Đồn

6516788

6257888

0945128668

3512078

7

Tuyên Hóa

3684049

3684614

0973754999

 

8

Minh Hóa

3572211

3572268

0912416368

3572593

 

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 764

  • Tổng 2.105.374