Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài chính

Xem với cỡ chữ : A- A A+

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài chính

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước, quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng; chấp hành chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền; đồng thời chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Điều 2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

1. Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài chính (gọi tắt là các phòng, đơn vị) là các tổ chức trong bộ máy của Sở Tài chính được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Quảng Bình, có chức năng tổng hợp và thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Lãnh đạo Sở, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ.

Các phòng, đơn vị có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá theo thẩm quyền, quản lý sử dụng tài sản công; các dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh; triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp thông tin, thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng, đơn vị làm việc theo chế độ Thủ trưởng, giải quyết công việc được Lãnh đạo Sở phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về kết quả công việc được phân công.

Lãnh đạo phòng, đơn vị có trách nhiệm phân công công việc chuyên môn từng công chức, viên chức, người lao động (CCVC, NLĐ) trong phòng, đơn vị thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng chức trách và quy định của pháp luật. Quản lý CCVC, NLĐ thực hiện các nội quy, quy chế làm cơ sở nhận xét, đánh giá xếp loại hàng năm theo Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính.

3. Tổ chức thực hiện các nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài chính tại Quyết định này.

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài chính, gồm:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở (có con dấu riêng);

c) Phòng Quản lý Ngân sách;

d) Phòng Tài chính Đầu tư;

e) Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp;

f) Phòng Quản lý Giá, Công sản và Tài chính doanh nghiệp;

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở:

Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công (có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng). Trung tâm có trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức do UBND tỉnh ban hành.

3. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các phòng, đơn vị của Sở do Giám đốc Sở Tài chính quyết định trong tổng biên chế công chức và tổng số người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Biên chế viên chức, số lượng người làm việc tại Trung tâm thực hiện theo quy định phân cấp, phân quyền quản lý theo quy định.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

Điều 4. Văn phòng Sở

1. Chức năng, phạm vi quản lý

Văn phòng Sở thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác trong nội bộ cơ quan Sở. Làm đầu mối, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc tham mưu chương trình, kế hoạch công tác, tổng hợp báo cáo chung thuộc lĩnh vực được giao của cơ quan.

Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý bộ máy, tổ chức cán bộ, biên chế; đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thi đua khen thưởng; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản trị hành chính, công tác tổng hợp; tổ chức triển khai các nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cải cách hành chính nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác pháp chế, rà soát văn bản QPPL; quản lý hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn tỉnh; công tác quốc phòng - an ninh; PCCC và CNCH; bảo vệ bí mật nhà nước; công tác đối nội, đối ngoại;

2. Nhiệm vụ

Thực hiện điều hành công việc của cơ quan, trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong cơ quan, giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở, cụ thể:

2.1. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở:

a) Trình UBND tỉnh dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

b) Trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

c) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác  của các phòng, đơn vị thuộc Sở; Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, tổ chức, cơ cấu lại các đơn vị, tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công và một số quy định về chi tiêu tài chính, quy chế khác của cơ quan phù hợp các văn bản quy định hiện hành và tình hình thực tế của cơ quan.

d) Chủ trì cùng với các phòng chuyên môn, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực tài chính của các phòng Tài chính - Kế hoạch theo quy định của nhà nước.

2.2. Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ vể tổ chức cán bộ, quản lý bộ máy gồm:

a) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí biên chế, đề án vị trí việc làm tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; thực hiện cải cách chế độ công chức, công vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Quyết định điều động, chuyển đổi, thay đổi vị trí công tác; bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức tiếp nhận công chức theo quy định của pháp luật;

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, xây dựng kế hoạch trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt; Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động thuộc diện Sở Tài chính quản lý; trình xếp loại công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý; Tham mưu hướng dẫn và lấy phiếu tín nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và Lãnh đạo Sở quản lý.

b) Thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ; chế độ nâng lương thường xuyên và trước thời hạn thuộc diện Lãnh đạo Sở Tài chính quản lý; trình nâng lương thường xuyên, trước thời hạn cho công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý; hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập hàng năm các đối tượng theo quy định; theo dõi, tham mưu giải quyết các chế độ cho công chức, người lao động: giải quyết các chế độ quy định theo phân cấp quản lý.

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ công chức, viên chức, người lao động theo ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và theo yêu cầu vị trí việc làm trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Sở.

d) Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

2.3. Thực hiện công tác quản trị hành chính, văn phòng, tổng hợp thi đua, khen thưởng; văn thư lưu trữ, công tác tài vụ, kế toán Sở; PCCC và CNCH; thực hiện công khai tài chính Sở Tài chính; chủ trì, phối hợp tổng hợp báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc sử dụng tài sản, kinh phí nội bộ Sở Tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên toàn địa bàn tỉnh  theo quy định của pháp luật.

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh và chấm điểm thực hiện phòng chống tham nhũng, việc sử dụng kinh phí, tài sản công được giao trong nội bộ Sở Tài chính; chủ trì tổng hợp báo cáo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng vốn, tài sản công, các nguồn kinh phí, ngân sách nhà nước được giao.

b) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng; thực hiện kiểm tra, rà soát các tiêu chuẩn, quy định về thi đua, khen thưởng tham mưu Lãnh đạo Sở quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng mục lục hồ sơ, tài liệu; Phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC đang lưu trữ tại cơ quan bằng văn bản giấy theo quy định.

d) Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, chủ động phòng ngừa; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ của cơ quan trong phạm vi được giao quản lý;

Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện quy định PCCC và CNCH, quốc phòng an ninh  tại cơ quan Sở Tài chính; thực hiện các biện pháp, giải pháp về phòng ngừa và tổ chức cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý và tham gia khi có yêu cầu.

đ) Chủ trì xây dựng, giám sát thực hiện văn hóa công sở trong thi hành nhiệm vụ, xây dựng nền hành chính công vụ hiện đại, hiệu quả; tham mưu xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm những chuẩn mực về văn hóa trong công sở theo quy định; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền.

e) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, công tác tài vụ, kế toán, mua sắm sửa chữa tài sản được giao theo quy định pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Lãnh đạo Sở; đảm bảo kinh phí phục vụ các công việc hành chính, quản trị theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

2.4. Thực hiện công tác pháp chế; phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện rà soát văn bản QPPL, thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

a) Trình UBND tỉnh dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

Thực hiện chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công tỉnh; Theo dõi, nhập phiếu khảo sát kết quả giải quyết TTHC trên Cổng DVC của tỉnh, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

b) Công tác pháp chế, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đề xuất ý kiến về pháp lý và góp ý, thẩm định dự thảo văn bản QPPL theo thẩm quyền; rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức thực hiện và đôn đốc thực hiện tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do các phòng, đơn vị theo thẩm quyền.

2.5. Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện nhập số liệu lên các hệ thống phần mềm báo cáo tài chính, ngân sách, kinh tế - xã hội của UBND tỉnh; hệ thống phần mềm quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở;

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hệ thống thông tin, lưu trữ; quản trị hệ thống mạng nội bộ LAN, quản lý trang thông tin điện tử Sở Tài chính phục vụ công tác quản lý.

2.6. Tổng hợp các loại báo cáo chung liên quan đến nhiều phòng, đơn vị; Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo đột xuất trong lĩnh vực công tác văn phòng (nếu có); thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Điều 5. Thanh tra Sở

1. Chức năng, phạm vi quản lý

Thanh tra Sở có con dấu riêng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;

Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở, chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính.

2. Nhiệm vụ

Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra tài chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các cấp ngân sách và các nhiệm vụ khác về thanh tra tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính và cấp trên khi được ủy quyền, cụ thể:

2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch.

2.2. Thực hiện công tác thanh tra tài chính theo quy định của pháp luật về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước phát hiện qua thanh tra;

Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tài chính.

2.3. Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng dự thảo kế hoạch, chương trình THTKCLP trên địa bàn tỉnh trình UBND tinh ban hành theo thẩm quyền; theo dõi các cơ quan, đơn vị trên toàn địa bàn tỉnh thực hiện công tác THTKCLP;

2.4. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực sử dụng tài chính, ngân sách thực hiện thông qua hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành hoặc qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.5. Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra tài chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên toàn địa bàn tỉnh.

Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh báo cáo công tác THTKCLP trên địa bàn tỉnh và kết quả chấm điểm THTK, CLP trong lĩnh vực chi thường xuyên báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

2.6. Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở thực hiện công tác tiếp công dân của cơ quan, Tham mưu cho Lãnh đạo Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

2.7. Xây dựng quy chế sử dụng, quản lý con dấu và sử dụng nguồn kinh phí được để lại trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

2.8. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật Thanh tra và các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Điều 6. Phòng Quản lý ngân sách

1. Chức năng, phạm vi quản lý

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách Nhà nước, các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; các quỹ tài chính Nhà nước; viện trợ, vay nợ trên địa bàn tỉnh, tổng hợp quản lý tài chính, ngân sách toàn tỉnh; trực tiếp theo dõi quản lý khối cấp huyện; các đơn vị an ninh - quốc phòng, khối đảng đoàn thể, các đơn vị có liên quan được cấp kinh phí từ ngân sách bằng lệnh chi tiền theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh:

a) Dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính, ngân sách địa phương.

b) Tổng hợp, lập, trình dự thảo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh hàng năm theo kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh trong trường hợp cần thiết;

Tham mưu các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

c) Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng, trình UBND tỉnh quy định các định mức phân bổ và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thường xuyên ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật về NSNN.

d) Tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh quản lý, sử dụng quỹ dự trữ tài chính của địa phương và các nguồn dự trữ tài chính khác thuộc phạm vi đối tượng của phòng quản lý; Chi ứng trước, thu hồi các khoản chi ứng trước của ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh quản lý nguồn dự phòng ngân sách địa phương. Các phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở sử dụng nguồn dự phòng ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi đối tượng quy định.

đ) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, tham mưu điều hành ngân sách địa phương theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách cấp tỉnh và cấp dưới;

Thực hiện kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao; hướng dẫn việc quản lý, điều hành ngân sách; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của các cơ quan đơn vị cùng cấp và ngân sách của cấp dưới.

e) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện hạch toán, quyết toán ngân sách địa phương; Chủ trì tham mưu xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước; chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn thực hiện chi chuyển nguồn theo quy định và định kỳ báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách theo quy định của pháp luật;

Tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương;

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính, ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.2. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

2.3. Tham m­ưu cho Lãnh đạo Sở giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án có liên quan đến tài chính, ngân sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

Tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng (nếu có); tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án quản lý ngân sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi có yêu cầu của cơ quan chức năng; tham mưu thực hiện công tác cấp phát bồi thường nhà nước theo quy định.

2.4. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác thu trên địa bàn. Hướng dẫn cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.

a) Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của cấp dưới; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

b) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.

c) Thực hiện nhập dự toán cấp 0, phân bổ dự toán cho các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công và hỗ trợ nghiệp vụ cho người sử dụng Tabmis, cơ quan tài chính trong quá trình sử dụng, vận hành Tabmis.

d) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước.

đ) Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; quyết toán thu, chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

e) Quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; nguồn kinh phí ủy quyền của Trung ương; quản lý các khoản vay nợ chính quyền địa phương, nguồn viện trợ nước ngoài của ngân sách địa phương và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công;

Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản công; Tham mưu UBND tỉnh quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý, khai thác tài sản công theo quy định của pháp luật.

f) Tham gia góp ý kiến dự thảo các đề án, văn bản pháp luật chính sách, chế độ liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách thuộc phạm vi nhiệm vụ phòng;

g) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2.5. Tham m­ưu cho Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi, đối tượng quản lý

a) Chủ trì xây dựng Đề án, thẩm định các văn bản về thành lập và hoạt động của các Quỹ, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các Quỹ theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ theo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh.

c) Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước,...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất, phương thức điều hành theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định.

2.6. Tổng hợp, theo dõi, thực hiện và quyết toán các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo quy định.

2.7. Phối hợp Kho bạc Nhà nước lập báo cáo tài chính ngân sách theo quy định của pháp luật.

2.8. Chủ trì báo cáo quyết toán; công bố số liệu tài chính, tổng hợp cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Nhập số liệu tài chính, ngân sách trên các hệ thống phần mềm báo cáo kinh tế - xã hội của Bộ Tài chính và UBND tỉnh phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ, UBND tỉnh.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Điều 7. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

1. Chức năng, phạm vi quản lý

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu Lãnh đạo Sở trong việc quản lý tài chính, thuế, phí, lệ phí, ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (gọi chung là cơ quan, đơn vị cấp tỉnh); các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các tổ chức khác được ngân sách tỉnh giao dự toán.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh dự thảo tờ trình và Nghị quyết trong phạm vi, đối tượng quản lý của phòng, trình HĐND tỉnh quyết định; dự thảo quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh; dự thảo dự thảo kế hoạch phát triển, chương trình biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực tài chính, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý cho UBND tỉnh.

2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công về lĩnh vực quản lý về tài chính, ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

Báo cáo thẩm định dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh trong phạm vi quản lý.

2.3. Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp, lập kế hoạch, trình UBND tỉnh kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách hàng năm của các ngành, đơn vị trong phạm vi quản lý trong trường hợp cần thiết;

Xây dựng trình UBND tỉnh phương án giao dự toán bổ sung và phương án điều chỉnh dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý;

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu ban hành cơ chế, định mức, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách và giải pháp quản lý tài chính ngân sách của các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định của pháp luật về NSNN.

b) Phối hợp các phòng có liên quan xây dựng phương án phân bổ dự toán chi phần vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quy hoạch và thực hiện quản lý việc sử dụng tài chính các dự án, chương trình mục tiêu các nguồn kinh phí sự nghiệp, dự phòng ngân sách trong phạm vi quản lý.

c) Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn việc quản lý, điều hành ngân sách; kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước và định kỳ phối hợp báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách theo quy định của pháp luật;

Trực tiếp xét duyệt, thẩm định và tổng hợp quyết toán ngân sách trong phạm vi quản lý; phối hợp với phòng Quản lý Ngân sách trong tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý thuộc nguồn thu ngân sách tỉnh.

đ) Tham mưu Lãnh đạo Sở yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý (trừ các khoản chi lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội, học bổng và một số khoản chi cấp thiết theo quy định của Bộ Tài chính) khi các cơ quan, đơn vị không chấp hành đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo kế toán, quyết toán, báo cáo tài chính khác theo quy định.

e) Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính Đầu tư lập danh mục, dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tham mưu Lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt; chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính Đầu tư quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý theo quy định của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm và các văn bản có liên quan.

2.4. Cải cách tài chính công

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu UBND tỉnh xác định phân loại đơn vị và ra quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Phối hợp phòng Quản lý Ngân sách hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính, ngân sách của nhà nước trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; Phối hợp Thanh tra Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

d) Tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính về thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong phạm vi quản lý.

2.5. Tham mưu thực hiện đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Tham mưu Lãnh đạo Sở tham gia ý kiến đối với đề xuất của các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý về các nội dung: định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công; mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Phòng Tài chính Đầu tư

1. Chức năng, phạm vi quản lý

Là phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý vốn đầu tư phát triển:

a) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước;

Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA bao gồm vốn đối ứng sự nghiệp, vốn PPP trên địa bàn.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển trong kế hoạch trung hạn 05 năm và hàng năm.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

d) Thực hiện kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước chi đầu tư công, nguồn vốn XDCB của các đơn vị dự toán cấp I.

đ) Nhập và phê duyệt dự toán XDCB trên hệ thống Tabmis theo quy định của Bộ Tài chính.

e) Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính cấp huyện, cấp xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện. Yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước.

f) Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

g) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; tổng hợp, báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách do địa phương quản lý theo quy định.

h) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư; Chủ trì báo cáo về quyết toán vốn đầu tư của địa phương, gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

2.2. Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính xây dựng cơ bản báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Điều 9. Phòng Quản lý Giá, Công sản và Tài chính Doanh nghiệp

1. Chức năng, phạm vi quản lý

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong việc quản lý Nhà nước về phí, lệ phí, giá và tài sản công tại địa phương; thực hiện quản lý Nhà nước về công tác tài chính doanh nghiệp, quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp; thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở địa phương thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Lĩnh vực quản lý công sản

2.1.1. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý tài chính đối với đất đai:

a) Chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất thực hiện tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh và giá đất cụ thể theo đúng quy định của Luật đất đai hiện hành trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai.

c) Chủ trì xác định và trình UBND tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể; xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp;

Chủ trì xây dựng và xác định mức thu tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp;

Chủ trì xây dựng mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định.

d) Kiểm tra, thẩm định dự toán các khoản kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, tiểu dự án do UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi có cổ phần hoá.

2.1.2. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý tài sản công tại địa phương:

a) Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh: thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản công theo quy định của pháp luật; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý cơ sở dữ liệu về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương (trừ thuốc và các tài sản không thực hiện mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật); báo cáo công khai tài sản công và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản công; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công theo thẩm quyền tại địa phương.

đ) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc giao, mua sắm, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; mua sắm, thuê, phê duyệt phương án xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, thu hồi, điều chuyển, chuyển nhượng, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản công và các hình thức xử lý khác; giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, trình UBND cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích; xe ô tô; máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

f) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài sản công trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện việc quản lý hóa đơn bán tài sản, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương gửi Bộ Tài chính theo định kỳ.

h) Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương.

i) Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước.

k) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

l) Tham mưu, trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xác lập sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập sở hữu toàn dân đối với các loại tài sản được giao trách nhiệm tại các văn bản pháp luật quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Thực hiện kiểm tra, thanh toán các khoản chi phí xử lý tài sản công theo quy định.

m) Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước; Hệ thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; chủ trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý giá, công sản theo quy định của pháp luật.

2.2. Lĩnh vực quản lý giá và thẩm định giá, phí và lệ phí

2.2.1. Tham m­ưu cho Lãnh đạo Sở quản lý về giá, cụ thể:

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Luật Giá và văn bản hướng dẫn thi hành; dự thảo văn bản hướng dẫn triển khai các quy định về quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh;

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh;

Tham mưu trình UBND tỉnh quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn.

b) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh cho Sở Tài chính.

c) Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về giá.

d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo quy định của pháp luật.

đ) Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ khảo sát, theo dõi, tổng hợp diễn biến giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn theo quy định; thực hiện báo cáo theo quy định và các chỉ đạo về công tác quản lý điều hành giá của Chính phủ và Bộ Tài chính.

f) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá nhà nước theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng định giá tài sản công, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, Hội đồng định giá mua sắm thường xuyên của tỉnh.

h) Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

2.2.2. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý phí, lệ phí trên địa bàn

a) Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành danh mục, mức thu, chế độ miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn theo quy định của Luật Phí, lệ phí.

b) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện thu phí, lệ phí ở địa phương với cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền và HĐND tỉnh.

c) Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh trước khi đề xuất với Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

2.3. Lĩnh vực quản lý Tài chính Doanh nghiệp

2.3.1. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước và hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp kế toán, kiểm toán độc lập, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

b) Kiểm tra các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

c) Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật.

d) Tham mưu UBND tỉnh, phối hợp các sở, ngành liên quan cử cán bộ, công chức kiêm nhiệm kiểm soát viên đối với doanh nghiệp nhà nước do UBND làm chủ sở hữu.

e) Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn; thực hiện chức năng giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. Cảnh báo khi thấy có dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; kiến nghị, đề xuất giải pháp với Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

f) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

g) Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.3.2. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

a) Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính, tình hình xuất nhập khẩu, các khoản nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

b) Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, kiểm tra thực địa, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý; tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

2.3.3. Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chủ trì tổng hợp dự toán, quyết toán kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý; Tổng hợp dự toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp, kinh phí bảo vệ rừng tự nhiên của các doanh nghiệp lâm công nghiệp trên địa bàn, kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Điều 10. Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công

1. Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài chính, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng; được thành lập theo Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công Quảng Bình và Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình.

2. Giám đốc Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công phối hợp với Chánh Văn phòng Sở, tham mưu dự thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY

Điều 11. Tổ chức, bộ máy và trách nhiệm quyền hạn

1.  Lãnh đạo các phòng thuộc Sở (sau đây gọi là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng)

Mỗi phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng, số lượng Phó trưởng phòng theo quy định của pháp luật hiện hành. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển theo phân cấp quản lý cán bộ.

Nhiệm kỳ của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng là 05 năm.

2. Lãnh đạo Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công

Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công có Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm do cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển; Phó Giám đốc Trung tâm do Lãnh đạo Sở quyết định bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển theo phân cấp quản lý cán bộ.

Nhiệm kỳ của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm là 05 năm.

3. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng, phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở

a) Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về công việc liên quan đến phòng, đơn vị được phân công phụ trách; phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị mình quản lý, phải có kế hoạch công tác hàng tháng, quý và năm; chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu tổng hợp và đề xuất ý kiến trình Lãnh đạo Sở quyết định khi có văn bản chỉ đạo hoặc công việc được Lãnh đạo Sở giao.

- Hàng tháng tổng hợp tình hình công tác và đề ra phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ tháng sau của phòng, đơn vị mình để báo cáo với Lãnh đạo Sở.

- Quản lý tài sản, kinh phí, tài liệu giao cho phòng, đơn vị quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

b) Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở

- Giúp Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở giải quyết công việc được phân công.

- Điều hành phòng, đơn vị khi Trưởng phòng, đơn vị đi vắng hoặc được Trưởng phòng, đơn vị uỷ quyền.

- Chịu trách nhiệm về các ý kiến đề xuất giải quyết hoặc thực hiện công việc có liên quan được giao trước Trưởng phòng, đơn vị và Lãnh đạo Sở.

4. Công chức, viên chức và người lao động trong các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Công chức và người lao động tại Sở do Giám đốc Sở quyết định bố trí về công tác trong các phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành.

- Viên chức và người lao động tại Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định bố trí về công tác trong các phòng do Trưởng phòng thuộc Trung tâm quản lý và điều hành.

- Công chức, viên chức và người lao động phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được Trưởng phòng, đơn vị giao và tham mưu giúp Trưởng phòng, đơn vị về các lĩnh vực có liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về ý kiến đề xuất và giải quyết công việc của mình trước Trưởng phòng, đơn vị.

Điều 12. Biên chế của các phòng, đơn vị thuộc Sở

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở, số lượng biên chế được giao cho từng phòng, đơn vị cụ thể như sau:

- Văn phòng Sở: 08 biên chế (không bao gồm hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

- Thanh tra: 06 biên chế;

- Phòng Quản lý Ngân sách: 08 biên chế;

- Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp: 08 biên chế;

- Phòng Tài chính Đầu tư: 08 biên chế;

- Phòng Quản lý Giá, công sản và Tài chính Doanh nghiệp: 09 biên chế.

Hàng năm, trên cơ sở số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao, Giám đốc Sở quyết định điều chỉnh biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

2. Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công: Thực hiện theo chỉ tiêu biên chế đơn vị sự nghiệp của cấp có thẩm quyền tại Quyết định giao chỉ tiêu hàng năm (kể cả biên chế hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Hợp đồng lao động tự trang trải).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan mà Giám đốc Sở bố trí biên chế cụ thể cho từng phòng, đơn vị. Việc điều chỉnh số lượng biên chế căn cứ vào chỉ tiêu giao của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hàng năm.

Số lượng Phó trưởng phòng các phòng, đơn vị được bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao có mặt, đảm bảo số lượng theo quy định.

Điều 13. Mối quan hệ làm việc giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở

Các Trưởng phòng, đơn vị có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan. Tùy theo nội dung, yêu cầu từng công việc và có thể kết hợp với nhau để tham gia.

Đối với chức năng nhiệm vụ thuộc phòng, đơn vị nào thì phòng, đơn vị đó chịu trách nhiệm thực hiện.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ quy định này để chỉ đạo thực hiện và có trách nhiệm kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị mình nhằm đảm bảo theo chức danh tiêu chuẩn vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức, bộ máy đã được quy định.

Bố trí, sử dụng công chức, viên chức, người lao động cụ thể thuộc phòng, đơn vị theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch và phẩm chất, trình độ năng lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 15. Điều chỉnh, bổ sung quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, khó khăn, các phòng, đơn vị phản ảnh kịp thời để Giám đốc Sở xem xét sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của cơ quan, phòng và đơn vị thuộc Sở./.

Theo Quyết Định số 83/QĐ-STC ngày 25/05/2022 của Sở Tài chính Quảng Bình

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1327

  • Tổng 2.473.791