Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 34/2024/TT-BTC V/v TT quy định về thi, cấp, quản lý thu hồi thẻ thẩm định viên về giá Bộ tài chính 16/05/2024 Còn
2 37/2024/TT-BTC V/v TT Ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình Bộ tài chính 16/05/2024 Còn
3 412/QĐ-UBND Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 UBND Tỉnh 26/02/2024 Còn
4 11/2024/TT-BTC TT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản Bộ tài chính 05/02/2024 Còn
5 205/QĐ-STC QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận; đặc thù không tiếp nhận; thực hiện giải quyết toàn bộ quy trình tại Bộ phận một cửa Sở Tài chính và danh mục thủ tục hành chính chưa bắt buộc, chưa đủ điều kiện phải xây dựng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Sở Tài chính 29/09/2022 Còn
6 58/2022/TT-BTC V/v TTQĐ nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của chương trình Đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Bộ tài chính 22/09/2022 Còn
7 56/2022/TT-BTC TTHD một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập xử lý tài sản tài chính khi tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Bộ tài chính 16/09/2022 Còn
8 7852/BTC-HCSN Hướng dẫn định mức chi các nhiệm vụ thuộc CTMT YTDS chuyển về nhiệm vụ chi thường xuyên. Bộ tài chính 08/08/2022 Còn
9 1490/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công Quảng Bình UBND Tỉnh 07/06/2022 Còn
10 1888/TB-STC Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Bình Sở Tài chính 07/06/2022 Còn
1 2 »