Công khai tài chính đơn vị
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 4528/KH-STC ngày 28/12/2023 về ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 của Sở Tài chính, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách hành...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 4528/KH-STC ngày 28/12/2023 của Sở Tài chính về ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Cải cách hành chính của Sở Tài chính năm...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2024. Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải...
Xem tiếp