Công khai tài chính đơn vị
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu...   Tin mới
Thực hiện quy định về chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ, Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024, như sau:
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024, Sở...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 4528/KH-STC ngày 28/12/2023 về ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 của Sở Tài chính, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách hành...
Xem tiếp