Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 621

  • Tổng 2.105.231

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo vệ bí...   Tin mới
Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Cải cách hành chính của Sở Tài chính năm...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2024. Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải...
Xem tiếp
Kết luận Thanh tra tài chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Quảng...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 14/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính Quảng Bình về việc thanh tra tài chính đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Quảng Bình, gồm: Trung tâm Giám định Y khoa...
Xem tiếp