Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Tài chính năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách; Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Thực hiện Kế hoạch 249/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN). Sở Tài chính xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bảo vệ BMHH tại các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở năm 2024 như sau:

Chi tiết

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 589

  • Tổng 2.105.199