Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 22/12/2023, Sở Tài chính Quảng Bình tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị đã nghe các báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Sở Tài chính trên các lĩnh vực: Chuyên môn; thi đua - khen thưởng; Công đoàn; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong thảo luận, góp ý kiến bổ sung vào các báo cáo.


Đồng chí Bùi Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở Tài chính

Đồng chí Bùi Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính. Hội nghị nhất trí với kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính về quản lý tài chính - ngân sách, giá, công sản, quản lý doanh nghiệp, tài chính đầu tư, thanh tra, văn phòng và dịch vụ tài chính công với các kết quả đạt được đã nêu tại báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Đồng chí Trương Tùng Giang -  Phó Giám đốc Sở Tài chính

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn đến công tác thi đua, khen thưởng, xác định công tác thi đua, khen thưởng có vai trò, vị trí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực, vì vậy tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chủ đề thi đua được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Dung – Trình bày báo cáo hoạt động ban thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện các đề mục giám sát nhiệm vụ trong năm 2023, gồm: Giám sát thực hiện chế độ, chính sách người lao động về tiền lương, BHXH, nghỉ phép. Tham gia giám sát việc thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật CCVC, NLĐ. Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban TTND đã đưa ra một số kiến nghị các vấn đề cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của CCVC-NLĐ, nâng cao trách nhiệm của CCVC, NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Sở Tài chính.

HỘI NGHỊ THẢO LUẬN

Phát huy tinh thần tránh nhiệm, dân chủ, Hội nghị đã nhận được các ý kiến tham gia đóng góp sôi nổi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đ/c Phạm Thị Đào - Trưởng phòng TC HCSN tham gia thảo luận

Đ/c Mai Đức Vinh – Trưởng phòng Phòng Quản lý giá, công sản và TCDN tham gia thảo luận

Đ/c Phạm Xuân Đình – Giám đốc TTTH&DVTCC tham gia thảo luận

Đ/c Hoàng Tiến Dũng – Chánh Thanh tra Sở tham gia thảo luận

Đ/c Trần Thị Bích Hường – Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách tham gia thảo luận

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2024

Đ/c Phạm Quang Long – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan. Đồng chí Phạm Quang Long – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, đưa các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa, đoàn kết thống nhất cao nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác: Thu ngân sách nhà nước, quản lý tài chính, điều hành, kiểm soát thu, chi NSNN; lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn dự án và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng phương thức, tổ chức phong trào thi đua để thực sự trở thành động lực mạnh mẽ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, của Sở, của phòng và đơn vị; Phát động phong trào thi đua phải liên tục, kịp thời, đẩy mạnh thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn, nâng cao nhận thức về thi đua yêu nước để từ đó tự giác tham gia.

Coi trọng việc nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thi đua thực hiện “đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”, phấn đấu cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính theo các mục tiêu của tỉnh.

Có các biện pháp thực hiện trong học tập, quán triệt, công tác tham mưu, việc phối hợp giữa Đảng ủy, chuyên môn với Công đoàn và các tổ chức trong cơ quan trong công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác thi đua, phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể tổ chức tốt hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao trong cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của Nhà nước, của Ngành, địa phương xây dựng nếp sống văn hoá nơi công sở, tổ chức hiếu hỷ, tiết kiệm theo đúng các quy định của Nhà nước, tham gia làm công tác từ thiện xã hội...

KHEN THƯỞNG:

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2023, các tập thể, cá nhân xuất sắc đã được lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Tài chính tặng thưởng các phần thưởng cao quý:

Ban biên tập Sở Tài chính

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 705

  • Tổng 2.105.315