Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

THÔNG BÁO Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 Tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Kế hoạch số 3512/KH-STC ngày 30/9/2022; Kế hoạch 3647/KH-STC ngày 07/10/2022 của Sở Tài chính tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính Quảng Bình (điều chỉnh); Căn cứ Báo cáo số 5058/CV-HĐ ngày 30/12/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch phỏng vấn viên chức năm 2022; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính

Chi tiết

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 584

  • Tổng 2.105.194