Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 Tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công - Sở Tài chính

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Kế hoạch số 3512/KH-STC ngày 30/9/2022; Kế hoạch 3647/KH-STC ngày 07/10/2022 của Sở Tài chính tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính Quảng Bình (điều chỉnh); Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-STP ngày 03/01/2023 của Giám đốc Sở Tài chính về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công; Hội đồng xét dụng viên chức Sở Tài chính thông báo kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển như sau:

Chi tiết

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1466

  • Tổng 2.473.930